top of page

[PACALearning] Về ESG


ESG là bộ tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp* trong quá trình vận hành công ty. ESG đóng vai trò như kim chỉ nam giúp các bên liên quan hiểu rõ cách thức doanh nghiệp quản lý các rủi ro cũng như cơ hội ở ba khía cạnh này. Đầu tư vào môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đề cập đến một bộ tiêu chuẩn cho hành vi của công ty được các nhà đầu tư có ý thức xã hội sử dụng để sàng lọc các khoản đầu tư tiềm năng.

*Khái niệm ESG theo Sáng kiến báo cáo toàn cầu (Global Reporting Initiative)Tương quan giữa ESG và Sustainability


ESG và Sustainability (tính bền vững) có liên quan mật thiết với nhau. Đầu tư ESG sàng lọc các công ty dựa trên các tiêu chí liên quan đến thân thiện với xã hội, thân thiện với môi trường và quản trị doanh nghiệp tốt. Cùng với nhau, các tính năng này có thể dẫn đến sự bền vững. Do đó, ESG xem xét cách ban quản lý và các bên liên quan của công ty đưa ra quyết định. Sustainability (ính bền vững) xem xét tác động của những quyết định đó đối với thế giới.


ESG góp phần kiến tạo nên doanh nghiệp, chính phủ và xã hội hàng đầu. Các bên đáp ứng được yêu cầu về tính bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ vững vàng làm chủ tương lai.


Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đã trở thành xu hướng chủ đạo và được công nhận rộng rãi là một phần thiết yếu trong hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, không ngạc nhiên khi ESG hiện được xem là mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Khi thực hành đúng, ESG sẽ giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn nổi cộm nhất ở thời điểm hiện tại và nắm bắt cơ hội tốt nhất trong tương lai. Tuy nhiên, với phạm vi bao quát rộng, ESG sẽ mang ý nghĩa khác nhau tại mỗi tổ chức. Vì vậy, để nhìn nhận đầy đủ tiềm năng mà ESG đem lại, cần gắn khái niệm này với chiến lược của tổ chức, từ đó cải tiến mô hình kinh doanh của doanh nghiệp.Báo cáo ESG là gì và Tại sao báo cái ESG lại quan trọng với doanh nghiệp?


Báo cáo về Mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam năm 2022 của PWC cho biết: Lý do hàng đầu thúc đẩy doanh nghiệp theo đuổi ESG là hình ảnh thương hiệu và danh tiếng (82% người tham gia khảo sát), tiếp theo sau là duy trì tính cạnh tranh (68%). Những yếu tố còn lại bao gồm giữ chân người lao động, thu hút nhân tài, và cuối cùng là áp lực từ nhà đầu tư, cổ đông và Chính phủ. Các chỉ số và báo cáo ESG nhanh chóng trở thành một phần tất yếu của doanh nghiệp. Sự gia tăng giám sát từ các nhà đầu tư, thay đổi trong kỳ vọng của người tiêu dùng và khách hàng cũng như những thay đổi về chính sách công đồng nghĩa với việc các công ty đang phải đối mặt với áp lực mới để đo lường, công bố và cải thiện các vấn đề liên quan đến ESG trên ba khía cạnh cụ thể như:


.Môi trường

Năng lượng công ty sử dụng và lượng rác thải ra hay lượng tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho quá trình vận hành doanh nghiệp.


Các hành động đề xuất cho Môi trường:

 • Xuất bản báo cáo carbon hoặc tính bền vững

 • Hạn chế các chất ô nhiễm và hóa chất độc hại

 • Tìm cách giảm phát thải khí nhà kính và lượng khí thải CO2

 • Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo

 • Giảm chất thải ra môi trường


.Xã hội

Các mối quan hệ và danh tiếng được xây dựng qua những hoạt động của doanh nghiệp tại các cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.


Các hành động đề xuất cho Xã hội:

 • Vận hành chuỗi cung ứng có đạo đức

 • Đảm bảo an toàn lao động và các quyền của người lao động

 • Đa dạng và Bình đẳng

 • Chính sách bảo vệ người lao động khỏi bất kỳ hình thức quấy rối nào

 • Trả lương công bằng


.Quản trị


Cơ chế giám sát các hoạt động kiểm soát, quy trình và thông lệ cần thiết để quản trị doanh nghiệp và đưa ra các quyết định hiệu quả vì lợi ích chung của công ty.


Các hành động đề xuất cho Quản trị:

 • Khuyến khích và duy trì sự đa dạng về giới trong Hội đồng quản trị

 • Đảm bảo các yếu tố minh bạch của Công ty

 • Có Chủ tịch Hội đồng Quản trị độc lập với CEO

 • Có bầu cử Hội đồng quản trị và Tuyển dụng minh bạch, công bằng


Việc tích hợp ESG vào kế hoạch chiến lược cũng giúp quản trị rủi ro tốt hơn. Các bên liên quan của doanh nghiệp sẽ nhìn vào ESG như một cánh cửa dẫn đến tương lai công ty. Báo cáo và chỉ số ESG cũng là yếu tố quan trọng thể hiện toàn cảnh bức tranh kinh doanh của công ty, và báo cáo ESG có thể đặt nền móng cho câu chuyện truyền cảm hứng về tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp đối với thế giới. Kết hợp ba yếu tố ESG vào một báo cáo tích hợp và chiến lược tổng quát của công ty sẽ đưa ra thông điệp rằng công ty đang thực hiện các bước đi cần thiết để gia tăng tính khả thi và sinh lời trong dài hạn.

Đó cũng là những điều mà các nhà đầu tư muốn nhìn thấy trong danh mục đầu tư dài hạn của họ.

(Minh Anh tổng hợp, nguồn từ PWC Việt Nam và thông tin dịch từ internet)

8 views0 comments
bottom of page